تأمین نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور اپراتوری فنی، معدنی و نظافت صنعتی در کارخانه زغالشویی و معادن شرکت زغال سنگ پروده طبس

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/36

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: تأمین نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور اپراتوری فنی، معدنی و نظافت صنعتی در کارخانه زغالشویی و معادن شرکت زغال سنگ پروده طبس

محل اجرای موضوع مناقصه: معادن پروده طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هفتصد و بیست میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/11/19

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 99/11/29

تاریخ بازگشایی پاکات: روز پنجشنبه مورخ 99/11/30 رأس ساعت 7 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.