10 خرداد 1399 21:38:55 ب.ظ

تأمین نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور اپراتوری فنی، معدنی و نظافت صنعتی در کارخانه زغالشویی و معادن شرکت زغال سنگ پروده طبس

آگهی مناقصه عمومی شماره 98/28

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

موضوع مناقصه: تأمین نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور اپراتوری فنی، معدنی و نظافت صنعتی در کارخانه زغالشویی و معادن شرکت زغال سنگ پروده طبس

محل انجام موضوع مناقصه: معادن پروده طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/10/14

آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 98/10/21

تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 98/10/22 رأس ساعت 10 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان یکم پلاک 5 دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.