سومین دوره عارضه یابی شرکت های تابعه صدرتامین در محل ساختمان این شرکت به طور ویدیو کنفراس برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی صدرتامین، سومین دوره عارضه یابی 30 شهریور ماه لغایت یکم مهرماه 1400 براساس مهمترین الگوهای بین المللی و توسط اساتید مجرب این حوزه با محوریت صدرفردا  برگزار می شود. 
براساس سیاست های ابلاغی هلدینگ صدرتامین در کلیه شرکت های تابعه هسته های عارضه یابی و توانمند سازی با حضور مدیران مربوطه تشکیل شده و آنان موظف به شناسایی عارضه و ارائه راهکار های بهبود شده اند.
گفتنی است؛ نتیج عارضه یابی یکی از محورهای کلیدی و پایه ای برای برنامه و بودجه سال 1401 شرکت ها به شمار می آید.