انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل از طبس به معادن پروده و بالعکس و همچنین در داخل منطقه معدنی با راننده

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل از طبس به معادن پروده و بالعکس و همچنین در داخل منطقه معدنی با راننده

محل اجرای موضوع مناقصه: مسیر طبس به معادن پروده و بالعکس (بطول تقریبی 75 کیلومتر) و منطقه معدنی پروده

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: پنج میلیارد ریال(معادل پانصد میلیون تومان)

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 11/6/1400

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 21/6/1400

تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 21/6/1400 رأس ساعت 18

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.