خرید 3 دستگاه کمپرسور هوای فشرده جهت استفاده در معادن مکانیزه

آگهی مناقصه عمومی شماره 22/98

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

موضوع مناقصه: خرید 3 دستگاه کمپرسور هوای فشرده جهت استفاده در معادن مکانیزه

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ششصد میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 2/9/98

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 13/9/98

تاریخ بازگشایی پاکات: روز پنجشنبه مورخ 14/9/98 رأس ساعت 9 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت
زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران
میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان یکم پلاک 5- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.