سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات خط انتقال KV132، پستهای فرعی و اصلی برق و دیزل ژنراتورهای اضطراری

آگهی مناقصه عمومی تجدیدی دومرحله ای شماره 99/5

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید سپهبد سلیمانی

موضوع مناقصه: سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات خط انتقال KV132، پستهای فرعی و اصلی برق و دیزل ژنراتورهای اضطراری

محل اجراي موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کيلومتري جنوب غربی شهرستان طبس.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یکصد و شصت میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/6/17

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 99/6/24

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روزسه شنبه مورخ 99/6/25 رأس ساعت 18

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید سپهبد سلیمانی شرکت زغال‌سنگ
پروده طبس، مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.