تجدید مناقصات خرید خودروی پیشروی آتش نشانی، لارده بتونی و ورق کرکره گالوانیزه

آگهی مناقصه عمومی تجدیدی یک مرحله ای (شماره 2) شماره 1400/8

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه خودروی پیشروی آتش نشانی با کلیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هفتصد و پنجاه میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 2/4/1400

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 9/4/1400

تاریخ بازگشایی پاکات: روز پنجشنبه مورخ 10/4/1400 رأس ساعت 7:30 صبح 

 

آگهی مناقصه عمومی تجدیدی یک مرحله ای شماره 1400/11

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: خرید لارده بتونی

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 2/4/1400

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 9/4/1400

تاریخ بازگشایی پاکات: روز پنجشنبه مورخ 10/4/1400 رأس ساعت 8:30 صبح 

 

آگهی مناقصه عمومی تجدیدی یک مرحله ای شماره 1400/12

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: خرید ورق کرکره گالوانیزه

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: چهار میلیارد ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 2/4/1400

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 18 روز چهارشنبه مورخ 9/4/1400

تاریخ بازگشایی پاکات: روز پنجشنبه مورخ 10/4/1400 رأس ساعت 9:30 صبح

 

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.