31 خرداد 1400 23:03:26 ب.ظ

خرید تیرآهن بال پهن در ابعاد مختلف

آگهی مناقصه عمومی یک­مرحله ای شماره 1400/14

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: خرید تیرآهن بال پهن در ابعاد مختلف

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

جمع مبلغ تضمين شركت در مناقصه: شش میلیارد و هفتصد میلیون ریال (به تناسب ردیف انتخابی مبلغ تضمین تعیین می گردد.)

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/3/2

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 18 روز شنبه مورخ 1400/3/8

تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 1400/3/9 رأس ساعت 12 .

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.