تقدیر مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی از شرکت زغال سنگ پروده طبس به خاطر تشکیل و تقویت شورای اسلامی کار

تقدیر مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی از شرکت زغال سنگ پروده طبس به خاطر تشکیل و تقویت شورای اسلامی کار
فرزاد یوسفی، مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی، ضمن اشاره به اهمیت و کارکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، با اهدای لوح سپاس، از همت و همکاری مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده  طبس و مجموعه کارکنان شرکت در تشکیل و تقویت شورای اسلامی کار، قدردانی نمود.
روابط عمومی شرکت زغال سنگ پروده طبس