آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید قطعات برقی فن معدن

آگهی مناقصه عمومی تجدیدی شماره 98/7 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید قطعات برقی فن اصلی معدن شامل رکتیفایر، اینورتر، قطعات ACS800 و ABB و سایر موارد محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هفتصد و چهل میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/4/31 آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 98/5/13 تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 98/5/14 رأس ساعت 18 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند.