مهلت خرید اسناد مناقصات خرید فن روسی و بنز اسپرینتر تمدید شد

آگهی مناقصه عمومی تجدیدی یک­مرحله ای شماره 1400/4 (تمدید مهلت خرید اسناد)

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: خرید فن 25 کیلووات روسی و لوازم یدکی مربوطه

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: چهارصد و پنجاه میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روزپنجشنبه مورخ 1400/3/6

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/3/9

تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 1400/3/9 رأس ساعت 9 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.

 

آگهی مناقصه عمومی یک­مرحله ای شماره 1400/15 (تمدید مهلت خرید اسناد)

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: خرید آمبولانس بنز مدل اسپرینتر

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و پانصد میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1400/3/6

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1400/3/9

تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 1400/3/9 رأس ساعت 13 .

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.