مناقصات و مزايده ها

ادمین سایت

آگهی مناقصه عمومی شماره 99/5

موضوع مناقصه:سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات خط انتقال KV132، پستهای فرعی و اصلی برق و دیزل ژنراتورهای اضطراری

آگهی مناقصه عمومی شماره 99/4

موضوع مناقصه:انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل توسط 18 تا 25 دستگاه اتوبوس با راننده 

آگهی مناقصه عمومی شماره 22/98

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

موضوع مناقصه: خرید 3 دستگاه کمپرسور هوای فشرده جهت استفاده در معادن مکانیزه

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ششصد میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 2/9/98

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 13/9/98

تاریخ بازگشایی پاکات: روز پنجشنبه مورخ 14/9/98 رأس ساعت 9 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت
زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران
میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان یکم پلاک 5- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.

 

آگهی مناقصه عمومی شماره 21/98

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

موضوع مناقصه: خرید پلیت نگهدارنده رابر کارخانه زغالشویی

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دویست و هشتاد میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 2/9/98

آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 13/9/98

تاریخ بازگشایی پاکات: روز پنجشنبه مورخ 14/9/98 رأس ساعت 10 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا
تهران
میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان یکم پلاک 5- دفتر شركت
زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.

 

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 20/98

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

موضوع مناقصه: تعمیرات الکتروموتورهای معدنی

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و دویست میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 2/9/98

آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 13/9/98

تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز پنجشنبه مورخ 14/9/98

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا
تهران
میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان یکم پلاک 5- دفتر شركت
زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.

 

آگهی مناقصه عمومی شماره 19/98

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید مطهری

موضوع مناقصه: خرید انواع کلید اتوماتیک هوایی

محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دویست و پنجاه میلیون ریال

آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 2/9/98

آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 13/9/98

تاریخ بازگشایی پاکات: روز پنجشنبه مورخ 14/9/98 رأس ساعت 8 صبح

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس بلوار شهید مطهری شرکت
زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران
میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر خیابان یکم پلاک 5- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.

 
مناقصه عمومی تجدیدی دومرحله ای شماره 98/10
دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس 
آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری
 موضوع مناقصه: انجام کلیه عملیات مربوط به 2500 مترپیشروی در مسیرهای معدن یک 
محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هفتصد میلیون ریال
آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 98/7/29
آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 98/8/9
تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ 98/8/12 رأس ساعت 18
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.
 
 
آگهی مناقصه عمومی تجدیدی شماره 98/13
دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس 
آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری
موضوع مناقصه: خرید لوله ویکتالیک و اتصالات مربوطه
محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد ریال
آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/7/29
آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/8/9
تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 98/8/12 رأس ساعت 18:30
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.
 
 
آگهی مناقصه عمومی تجدیدی شماره 98/14
دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس 
آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری
موضوع مناقصه: خرید ریل نمره 18 و متعلقات مربوطه جهت استفاده در معادن زغال سنگ
محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال
آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/7/29
آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/8/9
تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 98/8/12 رأس ساعت 19
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت 
زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.
 
 
آگهی مناقصه عمومی تجدیدی شماره 98/15
دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس 
آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری
موضوع مناقصه: خرید قطعات و لوازم یدکی کانویرهای زنجیری روسی جهت استفاده در معادن مکانیزه زغال سنگ
محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد ریال
آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/7/29
آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 9/8/98
تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 98/8/12 رأس ساعت 18
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت 
زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.
 
 
آگهی مناقصه عمومی شماره 98/16
دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس 
آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری
موضوع مناقصه: خرید باطری خشک 2/2 ولت به همراه شارژر
محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: سیصد و بیست میلیون ریال
آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/7/30
آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/8/11
تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 98/8/13 رأس ساعت 18:30
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا 
تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5- دفتر شركت 
زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.