مناقصات و مزايده ها

ادمین سایت

مناقصه عمومی تجدیدی دومرحله ای شماره 98/10
دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس 
آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری
 موضوع مناقصه: انجام کلیه عملیات مربوط به 2500 مترپیشروی در مسیرهای معدن یک 
محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هفتصد میلیون ریال
آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 98/7/29
آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 98/8/9
تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ 98/8/12 رأس ساعت 18
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.
 
 
آگهی مناقصه عمومی تجدیدی شماره 98/13
دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس 
آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری
موضوع مناقصه: خرید لوله ویکتالیک و اتصالات مربوطه
محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد ریال
آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/7/29
آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/8/9
تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 98/8/12 رأس ساعت 18:30
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.
 
 
آگهی مناقصه عمومی تجدیدی شماره 98/14
دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس 
آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری
موضوع مناقصه: خرید ریل نمره 18 و متعلقات مربوطه جهت استفاده در معادن زغال سنگ
محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد و هفتصد میلیون ریال
آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/7/29
آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/8/9
تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 98/8/12 رأس ساعت 19
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت 
زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.
 
 
آگهی مناقصه عمومی تجدیدی شماره 98/15
دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس 
آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری
موضوع مناقصه: خرید قطعات و لوازم یدکی کانویرهای زنجیری روسی جهت استفاده در معادن مکانیزه زغال سنگ
محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد ریال
آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/7/29
آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 9/8/98
تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 98/8/12 رأس ساعت 18
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت 
زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.
 
 
آگهی مناقصه عمومی شماره 98/16
دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس 
آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری
موضوع مناقصه: خرید باطری خشک 2/2 ولت به همراه شارژر
محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: سیصد و بیست میلیون ریال
آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/7/30
آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/8/11
تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 98/8/13 رأس ساعت 18:30
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا 
تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5- دفتر شركت 
زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند .
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.