29 مرداد 1398 16:46:26 ب.ظ

مناقصات و مزايده ها

ادمین سایت

دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجرای عملیات پیشروی در مسیراسلوپ B2 معدن مرکزی به میزان 3000 متر محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: پانصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97/12/16 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 11 روز پنجشنبه مورخ 97/12/23 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز شنبه مورخ 97/12/25 رأس ساعت 19 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 97/29 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجرای عملیات پیشروی در مسیرهای زون شرقی معدن یک به میزان 2000 متر محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: پانصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97/12/16 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 11 روز پنجشنبه مورخ 97/12/23 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز شنبه مورخ 97/12/25 رأس ساعت 18 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 97/28 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید سیم بکسل در ابعاد مختلف جهت استفاده در معادن زغال سنگ طبس محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دویست و بیست میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97/12/16 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 11 روز پنجشنبه مورخ 97/12/23 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 97/12/25 رأس ساعت 17 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 97/22 (نوبت سوم) دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید صفحه پلیت(دام پلیت و پچ پلیت) محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97/12/16 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/12/23 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 97/12/25 رأس ساعت 19:30 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 97/27 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید ورق سیاه در ابعاد مختلف محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دویست و هفتاد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/12/11 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 12 صبح روز شنبه مورخ 97/12/18 تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/12/19 رأس ساعت 19 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 97/26 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید درام مگنت سپراتور و دمگنتایزر محل انجام موضوع مناقصه: کارخانه زغالشویی معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یکصد و هفتاد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/12/11 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 97/12/18 تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/12/19 رأس ساعت 18 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 97/25 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید نبشی بغل بند آرک(جهت استفاده در معدن مکانیزه زغال سنگ) محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ششصد و سی میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/12/11 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/12/18 تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/12/19 رأس ساعت 17 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 97/24 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید ورق گالوانیزه کرکره محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد و سیصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/12/11 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/12/16 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 97/12/18 رأس ساعت 19 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 97/23 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید مش(توری صنعتی) محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هشتصد و پنجاه میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/12/11 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/12/16 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 97/12/18 رأس ساعت 18 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 97/22 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید صفحه پلیت(دام پلیت و پچ پلیت) محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/12/11 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/12/16 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 97/12/18 رأس ساعت 17 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 97/21 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید مواد غذایی و بهداشتی(شامل گروه های:1- برنج 2- روغن3 - انواع گوشت 4- تن ماهی 5- گروه عمومی 6- اقلام بهداشتی و ظروف یکبارمصرف) محل تحویل اقلام موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: جهت شرکت در هر گروه مناقصه به طور مجزا مبلغ یکصد میلیون ریال(جمعاً مبلغ ششصد میلیون ریال) آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/12/5 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 97/12/12 تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/12/12 رأس ساعت 18 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 97/17 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج حدود 252 هزار تن زغال سنگ خام از کارگاههای E3 و E4 معدن زون شرقی محل انجام موضوع مناقصه: معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و سیصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/10/15 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 97/10/22 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز شنبه مورخ 97/10/22 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم –پلاک 5- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 97/16 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج حدود 165 هزار تن زغال سنگ خام از کارگاه W1 معدن زون هفت فاز سه محل انجام موضوع مناقصه: معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و سیصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/10/15 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 97/10/22 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز شنبه مورخ 97/10/22 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم –پلاک 5- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی تجدیدی شماره 97/14 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجاره 7 تا 11 دستگاه خودرو وانت با راننده محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دویست میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/10/11 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 97/10/18 تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 رأس ساعت 11 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 97/15 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: انجام عملیات بارگیری و حمل (زغال، خاک، سنگ و لجن استخر باطله کارخانه زغالشویی) محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد و پانصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/9/26 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 97/10/4 تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 97/1/5 رأس ساعت 11 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 97/14 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجاره 11 دستگاه خودرو وانت با راننده محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دویست و هفتاد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/9/13 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 97/9/20 تاریخ بازگشایی پاکات: روز چهارشنبه مورخ 97/9/21 رأس ساعت 11 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 97/12 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید رزین تزریق دوجزئی و فوم تزریق دوجزئی جهت استفاده در معادن مکانیزه زغال سنگ محل تحويل موضوع مناقصه: در محل گمرکات ایران مبلغ تضمين شركت در مناقصه: سه میلیارد ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/7/21 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 97/7/28 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 97/7/28 رأس ساعت 11 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم – پلاک 5– واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 97/11 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج حدود 283 هزار تن زغال سنگ خام از پانل P10 معدن مرکزی پروده یک محل انجام موضوع مناقصه: معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/7/21 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 97/7/28 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز شنبه مورخ 97/7/28 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان یکم –پلاک 5- دفتر شركتزغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 97/10 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید 3 دستگاه کامل کانویر زنجیری محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/6/27 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 97/7/7 تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/7/8 رأس ساعت 12 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 97/9 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید اقلام حفاری محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هشتصد و شصت میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/5/28 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 97/6/3 تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/6/4 رأس ساعت 12 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی تجدیدی دو مرحله ای شماره 97/8 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام بک ریپ در معادن پروده یک محل انجام موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/5/28 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 97/6/3 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/6/4 رأس ساعت 11 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 97/8 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام بک ریپ در معادن پروده یک بمیزان حدودی 3000 دست قاب (آرک یا فریم) محل انجام موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/4/31 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 97/5/6 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 97/5/6 رأس ساعت 10 صبح هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 97/7 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: تأمین نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور خدماتی، زیربنایی، فضای سبز و اپراتوری فنی و اداری محل انجام موضوع مناقصه: اداره مرکزی، معادن پروده طبس و اقامتگاه درمانی یزد مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دویست میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/4/31 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 97/5/6 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 97/5/6 رأس ساعت 10 صبح هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 97/6 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید فلکسی بولت 4 و 6 متری جهت استفاده در معادن مکانیزه زغال‌سنگ محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و پانصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/2/30 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 97/3/6 تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/3/6 رأس ساعت 19 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 97/5 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج حدود 142 هزار تن زغال سنگ خام از پنل های شرقی و غربی معدن زون 8 فاز 3. محل اجراي موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و پانصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/2/23 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 97/2/30 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/2/30 رأس ساعت 19 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 97/4 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج حدود 205 هزار تن زغال سنگ خام از پنل P9 معدن مرکزی پروده یک محل اجراي موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/2/23 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 97/2/30 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/2/30 رأس ساعت 18:30 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 97/3 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به 3000 متر پیشروی در معادن پروده یک محل اجراي موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/2/23 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 97/2/30 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/2/30 رأس ساعت 18 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 97/2 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات خط انتقال KV132 و پستهای فرعی و اصلی برق محل انجام موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یکصد و هشتاد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/2/23 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 97/2/30 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/2/30 رأس ساعت 17:30 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 97/1 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: تأمین نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور اپراتوری فنی، معدنی و نظافت صنعتی در کارخانه زغالشویی و معادن شرکت زغال سنگ پروده طبس محل انجام موضوع مناقصه: معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: پانصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/1/26 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 97/2/2 تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 97/2/2 رأس ساعت 19 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 96/11 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به 5000 متر پیشروی در معادن پروده یک محل انجام موضوع مناقصه: معادن پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/12/13 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 96/12/20 تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 96/12/20 رأس ساعت 19 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس، مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 96/10 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: انجام امور خدماتي(نظافتي و بهداشتي)، زيربنايي و تأسیساتی، نگهداري و توسعه فضاي سبز همراه با تهيه مصالح و مواد مصرفي در مواردم لزوم محل انجام موضوع مناقصه: اداره مرکزی، معادن پروده طبس و اقامتگاه درمانی یزد مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یکصد و پنجاه میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/8/25 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 96/9/5 تاریخ بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 96/9/5 رأس ساعت 17 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 96/9 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجرای عملیات مربوط به آماده سازی و استخراج حدود 102 هزار تن زغال سنگ خام از پانل P1 معدن مرکزی پروده یک محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و پانصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/7/25 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 96/8/2 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز سه شنبه مورخ 96/8/2 رأس ساعت 18 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا به آدرس تهران: میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 96/8 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجاره 10 دستگاه خودرو وانت با راننده جهت حمل متریال و مصالح ساختمانی موردنیاز در منطقه معدنی پروده در سه شیفت کاری محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یکصد و سی میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/7/25 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 96/8/2 تاریخ بازگشایی پاکات: روز سه شنبه مورخ 96/8/2 رأس ساعت 17 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا به آدرس تهران: میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 96/7 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به حدود 2000 متر پیشروی در معادن پروده یک شرکت زغال سنگ پروده طبس (معدن زون شرقی) محل تحويل موضوع مناقصه: شرکت زغال سنگ پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هشتصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/6/20 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 96/7/2 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز دوشنبه مورخ 96/7/3 رأس ساعت 11 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی تجدیدی دومرحله ای شماره 96/5 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام 2000 متر پیشروی در تونلهای اصلی و فرعی معادن پروده یک شرکت زغال سنگ پروده طبس(معدن مرکزی) محل انجام موضوع مناقصه: معادن پروده طبس واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهر طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هشتصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/6/20 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 96/7/2 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز دوشنبه مورخ 96/7/3 رأس ساعت 10 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت زغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 96/7 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه : انجام سرويس اياب و ذهاب پرسنل توسط 11 تا 18 دستگاه اتوبوس با راننده محل اجراي موضوع مناقصه : مسیر طبس به معادن پروده و بالعکس(بطول تقریبی 75 کیلومتر) مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/5/14 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/5/21 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 96/5/21 رأس ساعت 19 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 96/6 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید 124 دستگاه کولر گازی محل تحويل موضوع مناقصه: شرکت زغال سنگ پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یکصد و هشتاد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/4/7 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/4/17 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 96/4/17 رأس ساعت 19 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهي فراخوان عمومي (خرید چوب روسی) شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس در نظر دارد مقدار 320 متر مکعب چوب روسی جهت استفاده در معادن مكانيزه ذغال‌سنگ خریداری نماید. لذا از شركتهاي مرتبط و فعال در حوزه مذكور، دعوت می گردد پیشنهادات فنی و مالی خود را در اسرع وقت به این شرکت ارسال فرمایند. آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ 96/3/17 آدرس: خراسان جنوبي، طبس گلشن، بلوار شهيد مطهري، شركت ذغال‌سنگ پروده طبس، واحد بازرگانی- فکس: 32829664-056 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل نمایید. مشخصات چوب روسی مورد نیاز: ردیف وزن مخصوص رطوبت قطر طول 1 550 کیلو گرم بر متر مکعب 10> 25-20 سانتیمتر 6 متر آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 5/96(نوبت سوم) دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام 2000 متر پیشروی در تونلهای اصلی و فرعی معادن پروده یک شرکت زغالسنگ پروده طبس(معدن مرکزی) محل انجام موضوع مناقصه: معادن پروده طبس واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هشتصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/3/11 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 96/3/21 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ 96/3/21 رأس ساعت 18 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 96/5 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام 2000 متر پیشروی در تونلهای اصلی و فرعی معادن پروده یک شرکت زغالسنگ پروده طبس(معدن مرکزی) محل انجام موضوع مناقصه: معادن پروده طبس واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هشتصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/3/3 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 96/3/10 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز چهارشنبه مورخ 96/3/10 رأس ساعت 19 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 96/4 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: انجام کلیه امور اپراتوری فنی و معدنی و نظافت صنعتی در سایت کارخانه زغالشویی و معادن شرکت زغال سنگ پروده طبس محل انجام موضوع مناقصه: کارخانه زغالشویی و معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یکصد و پنجاه میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/2/14 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/2/23 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 96/2/23 رأس ساعت 19 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 96/3 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید فلکسی بولت 4 و6 متری جهت استفاده در معادن مکانیزه ذغال‌سنگ محل تحويل موضوع مناقصه: معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و نهصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/1/26 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/2/9 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 96/2/9 رأس ساعت 19:15 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 96/2 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید ریل روسی(R18) و متعلقات مربوطه محل تحويل موضوع مناقصه: معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یکصد و پنجاه میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/1/26 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/2/9 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 96/2/9 رأس ساعت 18:30 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 96/1 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: انجام امور خدماتي(نظافتي و بهداشتي)، زيربنايي و تأسیساتی، نگهداري و توسعه فضاي سبز همراه با تهيه مصالح و مواد مصرفي در موارد لزوم محل انجام موضوع مناقصه: اداره مرکزی، معادن پروده طبس و اقامتگاه درمانی یزد مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یکصد و پنجاه میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/1/24 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/2/2 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 96/2/2 رأس ساعت 19 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 95/12 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید تسمه نوار نقاله جهت استفاده درمعادن مكانيزه ذغال سنگ محل تحويل موضوع مناقصه: معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/12/7 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 95/12/16 تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 95/12/16 رأس ساعت 18. هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 95/11 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید توری صنعتی(مش) محل تحويل موضوع مناقصه: معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: پانصد و پنجاه میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/11/30 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 95/12/10 تاریخ بازگشایی پاکات: رأس ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 95/12/10 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهي فراخوان عمومي (خرید چراغ تونلی) شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس در نظر دارد تعداد 300 عدد چراغ تونلی و شارژر رکی مربوطه را جهت استفاده در معادن مكانيزه ذغال‌سنگ خریداری نماید. لذا از شركتهاي مرتبط و فعال در حوزه مذكور، دعوت مي شود پیشنهادات فنی و مالی خود را در اسرع وقت به این شرکت ارسال فرمایند. آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 95/11/14 آدرس: خراسان جنوبي، طبس گلشن، بلوار شهيد مطهري، شركت ذغال‌سنگ پروده طبس، واحد بازرگانی- فکس: 32822233-056 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل نمایند. مشخصات فنی چراغ تونلی: Battery Type Lithium Ion Life Span >1000 Charging Cycles, 20000 Hours Charge Time <8 Hours Discharge Time >18 Hours Low Beam >5000 LUX High Beam >15000 LUX IP>=68 Certificate ATEX, M1, ia, Zone 0 Main Cable between battry and head lamp > 1m آگهی مزایده عمومی شماره 95/1 دستگاه مزایده گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مزایده: فروش زغال­سنگ حاصل از بازفرآوری حدود 2 میلیون ­تن باطله کارخانه زغال­شويی محل اجرای موضوع مزایده: منطقه معدنی پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مزایده: دو میلیارد ریال آخرین مهلت خرید اسناد: حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 95/10/23 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 95/11/4 تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 95/11/4 رأس ساعت 18 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس در نظر دارد به استناد آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران متقاضی اجرای پروژه مشروحه زیر اقدام نماید. 1- کارفرما: شرکت ذغال سنگ پروده طبس 2- موضوع مناقصه: مناقصه تأمين مالي(فاينانس خارجي) و خريد كليه تجهيزات موردنياز براي راه‌اندازي و بهره‌برداري يك كارگاه استخراج زغال‌سنگ به روش لانگوال مكانيزه شامل: مهندسي، تأمين تجهيزات، نصب، راه‌اندازي، تست عملكرد، آموزش و تأمين قطعات يدكي دوساله همراه با گارانتي و خدمات پس از فروش 3- آخرين مهلت خرید اسناد استعلام ارزیابی کیفی: حداكثر تا ساعت 13 روز سه‌شنبه مورخ 30/9/95 4- آخرين مهلت تحویل اسناد: حداكثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 16/11/95 5- تاریخ بازگشایی اسناد ارزيابي كيفي: روز شنبه مورخ 16/11/95 رأس ساعت 17 6- محل تحویل اسناد: استان خراسان جنوبي- شهرستان طبس- بلوار شهید مطهری- شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس- واحد بازرگاني توضیحات: الف- اسناد و مدارک ارزیابی صرفاً به نماینده مناقصه‌گر با ارائه معرفی‌نامه کتبی ممهور به مهر و امضاء مجاز مناقصه‌گر تحویل می‌گردد. ب- ارائه مدارک و اسناد مربوطه هیچگونه حقی را برای مناقصه گران ایجاد نخواهد کرد. ج- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. لذا، اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ يك ميليون ریال به حساب 71/4444 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفینامه معتبر به آدرس: طبس- بلوار شهید مطهری– شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس- واحد بازرگانی يا تهران: ميدان آرژانتين، خيابان احمد قصير، خيابان هشتم، ضلع شمالي، پلاك 15، واحد 12، دفتر شركت زغال‌سنگ پروده طبس، جهت خرید اسناد استعلام ارزیابی کیفی مراجعه نمایند. ضمناً متن این فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور درج گردیده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل نمایید. Call for Prequalification of Tenderers Tabas Parvadeh Coal Company intends to prequalify tenderers for holding the below mentioned project as per the paragraph C of the article 12 of the tenders bylaw. 1- Client: Tabas Parvadeh Coal Company 2- Tender subject: (Offshore) Financing and Procurement of a complete set of equipment to commission and operate a Mechanized longwall panel including engineering, procurement, installation, commissioning, performance test, training and supply of two years spare parts with guarantee and aftersales services. 3- Deadline to purchase the documents: Up to 13:00 oclock on Tuesday 20 Dec. 2016 4- Deadline to submit the completed documents: Late by 13:00 oclock on Saturday 4 Feb. 2017 5- Date to open the received documents: 17:00 oclock on Saturday 4 Feb. 2017 6- Delivery Address: TPCCO Commercial Department, Tabas Parvadeh Coal Company, Shahid Motahari Blvd., Tabas , South Khorasan, Iran Notes: A- Tender documents will solely be handed over to representatives of the tenderers upon the submission of letter of introduction, signed and sealed by the tenderers. B- Submission of the tender documents will not grant any right to the tenderers. C- Advertisement costs shall be borne by the successful tenderer. To buy the tender documents, real and legal persons, who are eligible to take part in the tender, are invited to pay one million Rials to the account no. 4444/71 at Sepah Bank, main branch in Tabas, and hand over the original receipt together with their letter of introduction to TPCCO Commercial Department, Tabas Parvadeh Coal Company, Shahid Motahhari Blvd., Tabas OR to TPCCO Office (12), Number 15, 8th Ahmad Ghasir street, Ahmad Ghasir Ave., Argentina Square, Tehran, Iran. This notice is available also on the website of National Database Portal of Iran tenders Information. For further information, please contact (+98) 56 32824551-5. آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 95/10 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: طراحی، تأمین، نصب، راه اندازی و تست عملکرد عملیات مربوط به اصلاح فلوشیت فرآیند تولید در کارخانه زغالشویی طبس به منظور افزایش راندمان و ظرفیت کارخانه زغالشویی محل اجرای موضوع مناقصه: کارخانه زغالشویی معدن ذغال‌سنگ پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: چهار میلیارد ریال آخرین مهلت خرید اسناد: حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 95/8/20 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 95/10/7 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز سه شنبه مورخ 95/10/7 رأس ساعت 17 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 95/9 دستگاه مناقصه گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: در اختیار قرار دادن 6 دستگاه لودر مدل CK956 با راننده با شرایط تأمین اعتبار خرید دستگاهها توسط کارفرما تا مبلغ 9 میلیارد ریال(با کارمزد 18% سالانه) و بازپرداخت تسهیلات مربوطه از طریق کار دستگاهها در معادن زغال سنگ پروده طبس به مدت حداکثر 5 سال تمام شمسی طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه محل اجراي موضوع مناقصه: معادن زغال سنگ پروده طبس واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هشتصد و سی میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 95/7/26 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 95/8/8 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 95/8/8 رأس ساعت 17 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس(کد شعبه: 118) و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 95/8 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه : استخراج زغال خام از کارگاههای P7 f.l و P8 f.l معدن مرکزی محل اجراي موضوع مناقصه : معادن ذغال‌سنگ پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و پانصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/7/5 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 95/7/17 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز شنبه مورخ 95/7/17 رأس ساعت 19 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 95/7 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه : استخراج زغال از کارگاه E2 زون شرقی محل اجراي موضوع مناقصه : معادن ذغال‌سنگ پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هفتصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/7/5 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 95/7/17 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز شنبه مورخ 95/7/17 رأس ساعت 18 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 95/6 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه : خرید، نظارت بر نصب و راه اندازی دو دستگاه کامل نوار نقاله معدنی محل تحویل موضوع مناقصه : معادن ذغال‌سنگ پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/6/30 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 95/7/10 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز شنبه مورخ 95/7/10 رأس ساعت 18 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 95/5 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه : اجاره 7 دستگاه خودرو وانت با راننده(4 دستگاه نیسان،2 دستگاه ‌تویوتا و یک دستگاه مزدا) محل اجراي موضوع مناقصه : معادن ذغال‌سنگ پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یکصد و بیست میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95/6/25 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 95/7/3 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 95/7/3 رأس ساعت 18 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دویست هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 95/4 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه : انجام سرويس اياب و ذهاب پرسنل توسط(10 تا 16) دستگاه اتوبوس با راننده محل اجراي موضوع مناقصه : مسیر طبس به معادن پروده و بالعکس(بطول تقریبی 75 کیلومتر) مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95/4/24 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 95/5/2 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 95/5/2 رأس ساعت 18 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 95/3 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید تسمه نوار نقاله جهت استفاده درمعادن مكانيزه ذغال سنگ محل تحويل موضوع مناقصه: معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هفتصد و پنجاه میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/3/12 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 95/3/22 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 95/3/22 رأس ساعت 9 صبح. هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ سيصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 95/2 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: مناقصه خريد پمپ گروت، ميكسر و لوازم يدكي مربوطه محل تحويل موضوع مناقصه: معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: يكصد و شصت میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95/2/23 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 95/3/8 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 95/3/8 رأس ساعت 9 صبح هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دويست هزار ریال به حساب 714444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمايند. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 95/1 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات خط انتقال و پستهای برق محل انجام موضوع مناقصه: معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هشتاد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/1/25 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 95/2/8 تاریخ بازگشایی مرحله اول پاکات: روز چهارشنبه مورخ 95/2/8 رأس ساعت 9 صبح هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 12- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه يا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 5-32824551-056 تماس حاصل نمایند. آگهی مزايده عمومي شماره 94/2 دستگاه مزايده گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مزايده: بشكه فلزي 220 ليتري روغن – لاستيك در سايزهاي بزرگ و كوچك- آهن آلات و ميلگرد و ورق كركره- ضايعات شيلنگ فشار قوي- روغن سوخته- ضايعات مس روكش دار و بدون روكش- چوب- ظروف پلاستيكي- لوازم يدكي خودروهاي ماز، لندرور، سيمرغ (600 قلم) محل اجراي موضوع مزايده: معادن پروده و اداره مركزي طبس مبلغ تضمين شركت در مزايده: ده درصد مبلغ پيشنهادي مهلت بازديد از اقلام موضوع مزايده و خريد اسناد: همه روزه از ساعت 7:30 لغايت 14:00 از تاريخ 1394/10/19 لغايت 1394/10/26 محل خريد و تحويل پاكات: اداره مركزي شركت – واحد بازرگاني آخرین مهلت تحويل پاكات: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 94/10/26 تاریخ بازگشایی پاکات: روز پنجشنبه مورخ 94/11/1 رأس ساعت 8 صبح محل بازگشایی پاکات: اداره مركزي شركت هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزايده می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دويست هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 11- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 (امور مالي شركت) تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 94/11 دستگاه مناقصه گزار: شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس: شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه: خرید تسمه نوار نقاله محل تحویل موضوع مناقصه: معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دویست و شصت میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 94/9/24 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 94/10/26 تاریخ بازگشایی پاکات: روز شنبه مورخ 94/10/26 رأس ساعت 9 صبح هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 11- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهي مناقصه عمومی شماره 94/10 دستگاه مناقصه گزار : شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس : شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه : انجام امور خدماتی(نظافتی و بهداشتی)، زیربنایی، نگهداری و توسعه فضای سبز همراه با تهیه مصالح و موارد مصرفی در موارد لزوم محل اجراي موضوع مناقصه : طبس و معادن پروده مبلغ تضمين شركت در مناقصه:پانصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد : پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 94/9/4 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 94/9/14 تاریخ بازگشایی پاکات : روز شنبه مورخ 94/9/14 رأس ساعت 9 صبح هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ چهارصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 11- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 94/9 دستگاه مناقصه گزار : شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس : شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه : خرید اقلام حفاری (جهت استفاده در معادن مكانيزه ذغال سنگ) محل تحویل موضوع مناقصه : معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه:هشتصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد : پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 94/7/1 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 94/7/11 تاریخ بازگشایی پاکات : روز شنبه مورخ 94/7/11 رأس ساعت 10 صبح هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ چهارصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 11- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 94/8 دستگاه مناقصه گزار : شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس : شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه : خرید توری سرند پلی یورتان محل تحویل موضوع مناقصه : معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه:سیصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد : پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 94/7/1 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 94/7/11 تاریخ بازگشایی پاکات : روز شنبه مورخ 94/7/11 رأس ساعت 9 صبح هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر – خیابان هشتم – ضلع شمالی– پلاک 15- واحد 11- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي شماره 94/7 دستگاه مناقصه گزار : شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس : شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه : اجراي برخی از عملیات پیشروی به مقدار 2315 متر در معادن پروده یک شرکت ذغال سنگ پروده طبس واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس محل اجرای موضوع مناقصه : معدن یک پروده یک مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ششصد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد : پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 94/6/26 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 94/7/5 تاریخ بازگشایی پاکات : روز یکشنبه مورخ 94/7/5 رأس ساعت 10 صبح هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس مراجعه نمایند.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 94/6 دستگاه مناقصه گزار : شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس : شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه : اجاره 7 دستگاه خودرو وانت با راننده(4 دستگاه نیسان،2 دستگاه ‌تویوتا و یک دستگاه مزدا) محل اجرای موضوع مناقصه : معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه : یکصد و ده میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد : پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 94/6/26 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 12:30 روز شنبه مورخ 94/7/4 تاریخ بازگشایی پاکات : روز یکشنبه مورخ 94/7/5 رأس ساعت 9 صبح هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دویست هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس مراجعه نمایند .جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 94/5 دستگاه مناقصه گزار : شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس : شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه : خرید ورق کرکره گالوانیزه محل تحویل موضوع مناقصه : معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه : چهارصد و پنجاه میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد : پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 94/6/14 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 94/6/21 تاریخ بازگشایی پاکات : روز شنبه مورخ 94/6/21 رأس ساعت 10 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – خیابان طالقانی – نرسیده به چهار راه بهار – روبروي بيمارستان 502 ارتش– پلاك154- واحد2- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی تجدیدی شماره 94/3 دستگاه مناقصه گزار : شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس : شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه : اجاره 4 تا 6 دستگاه لودر و 3 تا 5 دستگاه کمپرسی با راننده محل اجرای موضوع مناقصه : معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه : هشتصد میلیون ريال آخرین مهلت خرید اسناد : پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 94/6/14 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 94/6/21 تاریخ بازگشایی پاکات : روز شنبه مورخ 94/6/21 رأس ساعت 9 صبح هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – خیابان طالقانی – نرسیده به چهار راه بهار – روبروي بيمارستان 502 ارتش– پلاك154- واحد2- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي شماره 94/4 دستگاه مناقصه گزار : شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس : شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه : اجراي عمليات مربوط به آماده سازي و استخراج حدود 78 هزار تن ذغال‌سنگ خام از كارگاه (E1) معدن زون شرقي پروده يك محل اجرای موضوع مناقصه : معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه : يك ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون ريال آخرین مهلت خرید اسناد : پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 94/5/15 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 94/5/24 تاریخ بازگشایی پاکات : روز شنبه مورخ 94/5/24 رأس ساعت 9 صبح هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – خیابان طالقانی – نرسیده به چهار راه بهار – روبروي بيمارستان 502 ارتش– پلاك154- واحد2- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 94/3 دستگاه مناقصه گزار : شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس : شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه : اجاره 4 تا 6 دستگاه لودر و 3 تا 5 دستگاه کمپرسی با راننده محل اجرای موضوع مناقصه : معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 800،000،000 ريال آخرین مهلت خرید اسناد : پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 94/4/31 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 94/5/8 تاریخ بازگشایی پاکات : روز شنبه مورخ 94/5/10 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – خیابان طالقانی – نرسیده به چهار راه بهار – روبروي بيمارستان 502 ارتش– پلاك154- واحد2- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی تجديدي شماره 94/1 دستگاه مناقصه گزار : شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس : شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه : خرید چوب ایرانی محل تحویل موضوع مناقصه : معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه : یکصد و هشتاد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد : پايان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 94/4/31 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 94/5/8 تاریخ بازگشایی پاکات : روز شنبه مورخ 94/5/10 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دویست هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – خیابان طالقانی – نرسیده به چهار راه بهار – روبروي بيمارستان 502 ارتش– پلاك154- واحد2- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایند. آگهی مناقصه عمومی شماره 94/2 دستگاه مناقصه گزار : شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس : شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه : خرید صفحه پلیت و بولت فلزی (جهت استفاده در معادن مكانيزه ذغالسنگ) محل تحویل موضوع مناقصه : معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه بابت گروه یک (صفحه پلیت)....................... مبلغ 385،000،000 ریال سپرده شرکت در مناقصه بابت گروه دو (بولت فلزی)........................ مبلغ 1،200،000،000 ریال آخرین مهلت خرید اسناد : پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94/3/18 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 94/3/30 تاریخ بازگشایی پاکات : روز شنبه مورخ 94/3/30 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – خیابان طالقانی – نرسیده به چهار راه بهار – روبروي بيمارستان 502 ارتش– پلاك154- واحد2- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید. آگهی مناقصه عمومی شماره 94/1 دستگاه مناقصه گزار : شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس آدرس : شهرستان طبس – بلوار شهید مطهری موضوع مناقصه : خرید چوب ایرانی محل تحویل موضوع مناقصه : معادن پروده طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه : یکصد و هشتاد میلیون ریال آخرین مهلت خرید اسناد : پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94/3/18 آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 94/3/30 تاریخ بازگشایی پاکات : روز شنبه مورخ 94/3/30 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. متقاضیان واجد شرایط جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن اصل فیش واریزی به مبلغ دویست هزار ریال به حساب 4444/71 نزد بانک سپه مرکزی طبس و ارائه معرفی‌نامه معتبر به آدرس: طبس – بلوار شهید مطهری – شرکت ذغال‌سنگ پروده طبس یا تهران – خیابان طالقانی – نرسیده به چهار راه بهار – روبروي بيمارستان 502 ارتش– پلاك154- واحد2- دفتر شركت ذغال سنگ پروده طبس مراجعه نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 تماس حاصل فرمایید.